Neolimonia remissa hypopygium

Neolimonia remissa hypopygium