Limonia indigena hypopygium

Limonia indigena hypopygium