Atypophthalmus inustus hypopygium

Atypophthalmus inustus hypopygium